27/03/2020

ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020)

นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ  ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020) นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ ได้รับรางวัล Bronze medal ในการประกวดงานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการออกแบบตู้เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ” ภายใต้แนวคิดการออกแบบ […]