Jantima Jaroenphol

27/03/2020

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

✪ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ ✪ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
27/03/2020

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี รศ.ดร.สมพร ธุรี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี ประจำปี 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27/03/2020

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง นายพีรพล อินทร์ตุ้ม ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ในงาน The 65th National Exhibition of art จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
27/03/2020

รางวัลยอดเยี่ยมดาวเด่นบัวหลวง 101 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง

รางวัลยอดเยี่ยมดาวเด่นบัวหลวง 101 นางสาวชนิสรา วรโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมดาวเด่นบัวหลวง 101 จัดโดยหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง  
27/03/2020

รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 นายธนพล แสงทอง และนางสาวธัญชนก สุวรรณะ ได้รับรางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร นายธนภัทร จันทร์บัว และ นายกฤษา เลขยันต์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสุดยอดพิธีกร
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019 เด็กหญิงธัญชนก เกิดพุฒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รายการ The 19th Zhang Lian Wei Cup International Junior Invitaitonal […]
27/03/2020

รางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

นางสาวกชกร แก้วเกิด ได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่าย นายทศพร เทียนทอง ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดระดับ AsiaStar Packaging Awards 2018 การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2019 […]
27/03/2020

รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

นายกฤษฎา แก้วคง นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2562 นายณัฏฐวรรธน์ หนูเผือก นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2563 จัดโดย มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
27/03/2020

มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขัน Mos Olympic TH 2019และ TDCC ระดับประเทศไทย

มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition  (MOS TH) และ Thailand Design Creator Competition ปี 2019 ระดับประเทศไทย นายชยาพล มหาจันทร ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 10 และเกียรติบัตร เหรียญเงิน ในการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition […]
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน นายไนยชน พุ่มทอง นายชาญณรงค์ อินทชัยศรี นายอธิปภัคคิ์ ตรีธีรโรจน์ และนายศุภกิตติ์ ช่วยชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายในแนวคิด We make the best for all พื้นที่ภาคตะวันตก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนช.) กระทรวงคมนาคม
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน นางสาวนวิญา การะเกต นางสาวรุ้งตะวัน มุ้งน้อย และ นางสาวปิยธิดา เตชะอมรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายในแนวคิด We make the best for all พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียวเหนือ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนช.) กระทรวงคมนาคม
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชญานิน ละอองศรี นายอภิสิทธิ์ เหล่าเจริญงาม และนางสาวจุฑาพร ประยงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC 2019) […]
27/03/2020

รางวัลยอดเยี่ยม งานการแข่งขันจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม งานการแข่งขันจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา นายธีร์คณาธิป ไพทูรย์ และ นางสาวนิภาพร บุญจง ได้รับรางวัล รางวัลยอดเยี่ยม งานการแข่งขันจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา จัดโดยงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 13 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
27/03/2020

รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส

นักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส นางสาวแพรพลอย มหานิล ได้รับรางวัล นักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย