Award winning

27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ

รางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ นายประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร นายฤทธิเกียรติ เหลาลิลา รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สนับสนุนโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท)