Mattana Konsuntad

27/03/2020

รางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

รางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเทศฟิลิปปินส์ นางสาวทัศพร วรรณกิจ เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4*100 เมตร นายบัณฑิต ช่วงชัย เหรียญทองแดง กีฬา 100 เมตร ชาย
27/03/2020

รางวัลการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 5

รางวัลการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 5 นายธนัทกฤศฏ์ สุดยอด ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Sport Physique นายธนัทกฤศฏ์ สุดยอด รางวัลชนะเลิศ ประเภท Sport Physique ชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. นางสาวกนกพร ดวงจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 […]
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562 นายจักรภัทร ปรีดาวัฒน์ นางสาวสุปราณี โพธิภิรมย์ นางสาวจิดาภา กรมสุริยศักดิ์ ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562  
27/03/2020

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานยุวศิลปินไทย 2562 YOUNG THAI ARTIST AWARD 2019

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานยุวศิลปินไทย 2562 YOUNG THAI ARTIST AWARD 2019 นางสาวนารีญา คงโนนนอก ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 150,000.- บาท และเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ นายสยาม แช่มช้อย ได้รับรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 50,000.- บาท และเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize

รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล้กโตรคะตะไลติก สำหรับกำจัดของเสียอิมัลซันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล้กโตรคะตะไลติก สำหรับกำจัดของเสียอิมัลซันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม  
27/03/2020

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 นายปรัญชา หินเพชร นายสาละวิน พิชญะจรรยา นางสาวกชกร จันทรประเสริฐ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จำนวน 5,000.-บาท ในการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
27/03/2020

รางวัลกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้รับรางวัลกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้รับรางวัลกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
27/03/2020

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลองค์กรต้นแบบ

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลองค์กรต้นแบบ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลองค์กรต้นแบบ ประเภท สืบสานวัฒนธรรมไทยดีเด่น Maha Naga Awards 2019 ครั้งที่ 1