27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร นายฤทธิเกียรติ เหลาลิลา รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สนับสนุนโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท)
27/03/2020

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี นายพลภัทร สร้อยทอล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สนับสนุนโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท)
27/03/2020

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร นางสาวกนกพร หรีรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สนับสนุนโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท)