27/03/2020

รางวัลประจำปี RMUTT 2562

รางวัลประจำปี RMUTT 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า ได้รับรางวัลข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย  สายอำนวยการ คณบดี ผู้อำนวยการกอง ศาสตรจารย์ รองศาสตรจารย์ เชี่ยวชาญ มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม   ผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์    […]