08/03/2023

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย

ปัจจุบันเยาวชนใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก จึงทำให้ละเลยเรื่องสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพในเด็กในทุกช่วงวัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีการขยับระหว่างวันมากขึ้น ลดการใช้หน้าจอ สามารถป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาว ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ในชีวิต และลดการใช้พลังงานไปในตัวด้วย  โดย อ.ดร.ปานรวี รุ่งสกุลโรจน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมทีมผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะนักวิชาการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นการวางแผนนโยบายระดับประเทศ
07/12/2022

Railway engineering learning for students

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.ฐนียา รังสีสุริยะชัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมระบบราง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง) ในการให้ความรู้กับนักเรียน รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่อง ระบบการทำงานของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.สุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์ และในครั้งนี้ และนักเรียนทุกคนได้ทดลองและลงมือปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ