27/03/2020

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ยอร์คยาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ยอร์คยาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย วงขับร้องประสานเสียง RMUTT Chorus สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, […]