รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง
27/03/2020
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
27/03/2020