ที่ คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา  ภาค 1  ภาค 2  Summer  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 เทียบโอน/ต่อเนื่อง  4 ปี  5 ปี
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
1 คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน      25,000     25,000      8,000     232,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคปกติ      14,000     14,000      6,000 68,000     136,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคพิเศษ      20,000     20,000    12,000     208,000
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      20,000     20,000      6,000     184,000
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)      20,000     20,000      6,000 92,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคปกติ      14,000     14,000      6,000 68,000     136,000   170,000
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาประมง/สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์⁄      12,000     12,000      5,000     116,000
สาขาวิชาการผลิตพืช      14,000     14,000      6,000     136,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/สาขาวิชาสัตวศาสตร์      14,000     14,000      6,000     136,000
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง      26,000     26,000      8,000 104,000
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน      30,000     30,000    10,000     280,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคปกติ      16,000     16,000      7,000 117,000     156,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคพิเศษ      24,000     24,000    12,000 180,000     240,000
5 คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน  ภาคปกติ      14,000     14,000      6,000 68,000     136,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      20,000     20,000      6,000     184,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคปกติ      12,000     12,000      5,000 58,000     116,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน  ภาคพิเศษ      24,000     24,000      6,000     216,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคพิเศษ      18,000     18,000      8,000     176,000
หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชา Business Computer      40,000     40,000    20,000     400,000
หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาอื่น ๆ      35,000     35,000    17,500     350,000
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   ทุกสาขาวิชา      12,000     12,000      5,000 58,000     116,000   145,000
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์    ทุกสาขาวิชา      12,000     12,000      5,000     116,000   145,000
8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคปกติ      14,000     14,000      6,000 68,000     136,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคพิเศษ      20,000     20,000    11,000 102,000     204,000
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคปกติ      14,000     14,000      6,000     136,000
สาขาวิชาอื่น ๆ  ภาคพิเศษ      24,000     24,000    12,000     240,000
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ทุกสาขาวิชา      16,000     16,000      7,000   195,000
11 คณะพยาบาลศาสตร์    100,000   100,000     800,000
12 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต      16,000     16,000      7,000     156,000
หลักสูตรสุขภาพความงามและสปา      14,000     14,000      6,000     136,000
หลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ      20,000     20,000      8,000     192,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ตลอดหลักสูตร)
ทุกคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา           1,000         1,000       1,000
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ทุกคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 1,000.- บาท/คน
2. ทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. และทุนอื่น ๆ ผู้สนใจสามารติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3684 (วัน เวลาราชการ)
3. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุรี
4. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า เมื่อชำระแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะไม่คืนเงินให้
5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. ประมาณการค่าใข้จ่ายตลอดหลักสูตรนี้รวมภาคฤดูร้อน ซึ่งนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนภาคฤดร้อนหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

Tuition fees

for Undergraduate 2018