Disabled Service

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สังกัดฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา  เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยฯ   โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่  ปีการศึกษา  2553  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษา สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยผ่านการช่วยเหลือของศูนย์ดังกล่าว โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีมาตรการรองรับนักศึกษาที่มีความพิการทางด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยม

Hearing Impaired

Autistic

Learning Difficulties

Physical Impaiments

Mental Health Problem

Visual Impaired

Scholarship

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ได้มีการจัดบริการที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ด้านวิชาการเพื่อการเรียนรู้ที่เต็มศักยภาพ และด้านการจัดบริการด้านทุนการศึกษา

เปิดให้บริการนักศึกษาพิการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เปิดทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเหนือจากเวลาถ้านักศึกษาพิการอย่างใช้บริการสามารถแจ้งบุคลากรประจำศูนย์ก่อนได้
เพื่อขยายระยะเวลาการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3677
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 06 5957 8290
Place Facebook : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีนโยบายในการปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพิการ ในแต่ละประเภทสามารถศึกษาและใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้มีการจัดส่งเอกสาร ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ จัดบริการอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่น วิลแชร์ไฟฟ้า , เครื่องบันทึกเสียง , Computer , Laptop, รถไฟฟ้าสำหรับบริการนักศึกษาพิการ , เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

การจัดบริการด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษา และมีการจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้พิการเข้าศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคณะ / วิทยาลัย ได้กำหนดคุณสมบัติและประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา มีการจัดอบรมให้ความรู้ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาพิการ

โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา นักศึกษาพิการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
รายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ ของนักศึกษา

งานศึกษาดูงานส่งเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ของนักศึกษาพิการ

เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับนักศึกษาพิการ ได้เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

งานพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากคณะ / หน่วยงาน ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้าศึกษา หรือใช้บริการในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการให้กับนักศึกษาพิการ สามารถให้บริการได้